TOPIK 2

Thời lượng:

32 Buổi - 300 Ngày học

699.000đ

Được học trình độ sơ cấp 2 theo bộ giáo trình của đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

Kết thúc khóa học, đạt trình độ tương đương TOPIK 2

Có thể giao tiếp nhiều tình huống cơ bản

Thông tin chung
Giáo trình học
Bình luận

Buổi

19