TOPIK 1

Thời lượng:

32 Buổi - 300 Ngày học

599.000đ

Học sinh được học trình độ sơ cấp 1 theo bộ giáo trình của đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

Kết thúc khóa học, học sinh đạt trình độ tương đương TOPIK 1.

Có thể giao tiếp cơ bản.

Thông tin chung
Giáo trình học
Bình luận

Buổi

00

Buổi

01

Phụ âm bật hơi

Buổi

02

Buổi

03

Buổi

04

Buổi

28